چهارشنبه,01 آبان 1398
ورود

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

تماس بگیرید: 88146121- 021 | 09303558070

string(71) "تشخيص بيماري هاي مختلف از روي اثر انگشت"

تشخيص بيماري هاي مختلف از روي اثر انگشت

بيمارها روي پوست تأثير ميگذارند. از ظاهر پوست ميتوان به ميزان سلامت فرد پي برد، زيرا علائم هر نوع بيماري ابتدا روي پوست ظاهر ميشود. وقتي يک بيماري سيستماتيک در بدن رخ ميدهد، روي تمام ارگانهاي بدن تأثير ميگذارد. پوست نيـز در معرض آسيب قرار ميگيرد. يکي از موضوعاتي که در مورد اثر انگشت مورد توجه برخي محققـان قـرار گرفته است، ارتباط اثر انگشـت بـا بيماري هاست و اينکه آيا بيماري ميتواند بر اثر انگشت تأثيرگذار باشد تـا بدين ترتيب بتوان از آن به عنوان يک مشخصه براي تشخيص بيماري و در نتيجه درمان به موقع آن استفاده کرد. اثر انگشت تنها براي شناسايي هويت کاربرد ندارد، محققان در جديدترين يافته هاي خود موفق شدند نشانه هاي چندين بيماري خطرناک را از روي اثر انگشت شناسايي کنند. از جمله کاربردهاي ديگر اين ايده ميتوان بـه اسـتفاده از آن در کنترل ورود و خروج افراد به سازمان ها يا کشورها اشاره کرد، بدين ترتيب که بـا استفاده از اثر انگشت، بيماريهاي خاص يا خطرناک کشـف و بررسي شوند. مطالعه در زمينه تأثير و ارتباط بيماريها و داروها بـا اثر انگشت بسيار ارزشمند است و کمک شاياني به سيستمها و کاربردهاي مختلف اثر انگشت است.
درماتوگليفيک (Dermatoglyphic) يک نوع مطالعه بر روي اثر انگشت است که در ارتباط با شرايط انسان است. اين مطالعه ادعا ميکند که اثر انگشت نشانه هاي غيرطبيعي در سيستم عصبي را نشان ميدهد. تحقيقات بر روي خانمهايي که اثر انگشتهاي خاص و غيرمعمولي دارند، نشان ميدهد که خطر ابتلا آنها به سرطان زياد است. چندين سال است که استفاده از اثر انگشت، تنها در دايره جنايي کاربرد داشته ولي امروزه با پيشرفت علم و تکنولوژي ميتوان از روي اثر انگشت برخي بيماريها يا خطر ابتلا به آنها را تشخيص داد .تحقيقات جديد نيز نشان داد خانمهايي که اثر انگشت متفاوتي دارند (يعني حلقههاي کمتر و قوسهاي بيشتري) خطر ابتلاي آنها به سرطان رحم زياد است.
براي اثر انگشتهاي متفاوت، محققان خطر ابتلا به بيماريهايي اعم از ديابت، آلزايمر، سرطان خون، ناتواني جنسي، افسردگي و حتي برخي بيماري ا در دهان را تأييد کردند. نظريه درماتوگليفيک بر اين مبنا است که اگر مراحل رشد اندام و ساير بافتها در جنين مختل شوند، ميتوانند باعث تغييراتي در تنظيمات اثر انگشت شوند. اين موضوع نيز استدلال و اثبات ميکند که اين تغييرات و نشانه هاي غيرمعمول در سيستم عصبي و ديگر قسمت هاي بدن از همان زمان که جنين در رحم است رشدوپرورش پيدا ميکنند.
اثر انگشت ها در لبه هاي انگشت و داخل پوست باعث منحصربه فرد بودن آن ميشوند. اگر چه ممکن است DNA دوقلوها با يکديگر برابر باشند ولي هيچ يک از آن دو اثر انگشت يکساني ندارند. هر الگوي منحصربهفرد اثر انگشت، زمانيکه جنين در رحم است بين هفته هاي 11 تا 24 حاملگي تشکيل ميشوند همچنين عواملي از قبيل فشارخون، رژيم مادر، عفونت مادر و اين چنين مواردي ميتوانند در رحم و ميزان تراکم مايع آمونياک مؤثر باشند و در رشد جنين مؤثر هستند.
  
سه الگوي اصلي وجود دارند که باعث منحصربه فرد شدن اثر انگشت ميشوند که عبارتند از:
حلقه ها، کمان ها و قوس ها 

zang2_214.jpg

استخراج ويژگيهاي موجود در اثر انگشت
خصوصيات اصلي در يک اثر انگشت لبه ها (برجستگيها) و شيارها ( فرورفتگي ها) هستند که به صورت يکدرميان قرار دارند. لبه ها و شيارها به صورت محلي داراي جهت يکسان و موازي هستند. در خطوط لبه بينظميهاي مانند دوشاخه شدن خط لبه و پايانيافتن خط لبه ديده ميشود در چنين حالتي اصطلاحاً گفته ميشود عدم پيوستگي محلي وجود دارد که چنين نقاطي را ويژگي مينامند. رايجترين ويژگيه ايي که امروزه از اثر انگشت استخراج ميشود ويژگي هايي هستند که توسط Galton معرفي شدند. در ابتدا اين شخص چهار ويژگي معرفي کرد اما بعدها اين ويژگي توسط افراد ديگري هم توسعه پيدا کرد و تا هجده ويژگي معرفي شد. استخراج خودکار کليه ويژگيهاي معرفي شده توسط کامپيوتر بسيار دشوار بوده و حتي استخراج آنها به صورت دستي نيز نياز به تخصص دارد. در اکثر سيستم هاي خودکار امروزي فقط به استخراج دو ويژگي خاص با نامه اي پايان لبه و دو شاخه که ريزه ناميده ميشود بسنده ميشود. اين دو ويژگي خاص بيشتر از ويژگيهاي ديگر در يک اثر انگشت قابل مشاهده است و الگوريتم هاي استخراج آن از قابليت اعتماد بيشتري برخوردار است. شناسايي اثر انگشت براساس تحليل ريزه هاي استخراج شده انجام ميشود. بنابراين قابليت اجرا و کارايي سيستم خودکار شناسايي اثر انگشت به دقت ريزه هاي استخراج شده بستگي دارد.
البته روشهاي زيادي براي کشف ريزه هاي اثر انگشت وجود دارد در بيشتر اين روشها تصاوير سياهوسفيد (سطح خاکستري) اثر انگشت را به يک تصوير باينري (دو سطحي) تبديل ميکند. طي اين فاز لبه ها از شيارها کاملاً تفکيک ميشود. سپس يک فرآيند نازکسازي که باعث ميشود تا لبه ها به منحني هايي با عرض يک نقطه تبديل شوند بر روي تصوير باينري انجام ميشود. در مرحله بعد ريزه از تصوير باينري نازکسازيشده استخراج ميشود. البته تبديل تصوير سطح خاکستري به تصوير باينري، عمليات بسيار حساسي است و ممکن است بسياري از اطلاعات ريزه ها را از بين ببرد. همچنين فرآيند نازکسازي داخلي از نظر محاسباتي بسيار پيچيده است. روش استخراج ريزه هاي بررسيشده در اين پروژه براساس الگوريتم دنبال کردن خط لبه است. در اين الگوريتم جهت لبه ها و مشخصه هاي ساختاري خطوط لبه مانند عرض و فاصله خطوط لبه به صورت خودکار از تصوير سطح خاکستري اثر انگشت برآورد ميشوند.

zang6_214.jpg

براي به دست آوردن نتايج قابل اطمينان در استخراج ريزه تصوير اثر انگشت ورودي تحليل ميشود و پارامترهاي خطوط لبه برآورد ميشوند. سپس الگوريتم دنبالکردن خط لبه براي استخراج ريزه ها بهکار ميرود. براي حفظ هر اثر انگشت، مرزهاي تطبيق توافقي براي حذف ريزه هاي نامعتبر خارج از محدوده موردنظر توليد و براي تعيين مقدار کمي ريزه ها از مفهوم مجموعه هاي فازي روي ريه ها استفاده ميشود. اگر ريزه هاي بهدست آمده معتبر باشند در يک بانک اطلاعاتي ثبت ميشوند و در غير اين صورت بهمرحله تطبيق ميروند.
خصوصياتي از اثر انگشت که در يک سيستم خودکار ذخيره ميشود شامل موقعيت مکاني، جهت و نوع ريزه ها است. به اين ترتيب مساله تطبيق دو اثر انگشت به تطبيق دو گراف يا دو مجموعه از نقاط منتهي ميشود. تحقيقاتي که در طي يکصد سال گذشته صورت گرفته يکتابودن الگوي اثر انگشت براساس ريزه را براي جمعيت هاي زياد تضمين ميکند. بر روي يک تصوير کامل از اثر انگشت بين 50 تا 150 ريزه قابل استخراج است و در يک سيستم خودکار استخراج و تطبيق حدود 10 ريزه براي نتيجه گيري در مورد يکسان بودن دو اثر انگشت کافي است. مشکل عمده سيستم هاي امروزي که براساس ريزه کار ميکنند کيفيت پاين تصاوير اثر انگشت و درنتيجه عدم وجود الگوريتم هاي قابل اعتماد در استخراج ريزه است. همواره اين احتمال وجود دارد که يک ريزه به اشتباه استخراج شود يا ريزهاي که وجود دارد استخراج نشود. مساله استخراج اشتباه يک ويژگي در مورد ديگر ويژگيهاي معرفي شده به جز ريزه ها شديدتر است. در بعضي سيستم ها ويژگيهاي ديگري نيز علاوه بر ريزه ها استخراج ميشوند. يکي از رايجترين اين ويژگيها تعداد لبه هايي است که توسط خط واصل بين دو ريزه قطع ميشود. از ديگر اين ويژگيها ميتوان به حفره هاي موجود بر روي بعضي لبه ها اشاره کرد. حجم محاسبات براي استخراج ويژگي هاي يک اثر انگشت بسيار بالاست و اين مساله به خصوص در سيستم هاي آنلاين مشکل به وجود مي آورد.
در بخش هايي از اثر انگشت که کيفيت مطلوبي ندارند تعداد زيادي ويژگي کاذب استخراج ميشود که واقعاً وجود ندارند. براي کاهش حجم محاسبات و صرفه جويي در وقت الگوريتم استخراج ويژگي بر روي کليه قسمت هاي تصوير اعمال نميشود. بلکه ابتدا با محاسبات ساده تري سعي ميشود تا قسمتهايي که کيفيت بهتري دارند مشخص شوند و سپس تنها در اين قسمتها به استخراج ويژگي پرداخته ميشود.
بدين طريق هم سرعت سيستم افزايش داده شده است و هم به قابليت اعتماد مکانيزم استخراج ويژگي افزوده ميشود. در کنار اين دو مزيت اين روش يک عيب نيز دارد و آن اين است که با کنار گذاشتن قسمتهايي از اثر انگشت از درجه يکيتايي آن کاسته ميشود. در يک اثر انگشت ويژگي هايي وجود دارد که براي فرآيند طبقه بندي بسيار مناسب است. اين ويژگيها نقاط هسته و دلتا نام دارند.که با نام نقاط تکين نيز شناخته ميشوند که با استفاده از نقشه جهتي (Direction Map) استخراج نقاط هسته و دلتا ميسر ميشود. نقشه جهتي ماتريسي است که هر درايه از آن متناظر با محلي روي تصوير اثر انگشت است و مقدار هر درايه جهت غالب لبه ها و شيارها را در موقعيت مورد نظر نشان ميدهد. 

تشخيص بيماريهاي قلبي با اثر انگشت
مرداني که به بيماريهاي قلبي عروقي مبتلا هستند، داراي اثر انگشت هايي با ويژگي هاي يکسان هستند. به طورکلي ميتوان نتيجه گرفت خطر ابتلاي افرادي که اثر انگشتي با اين ويژگي ها دارند به بيماريهاي قلبي عروقي زياد است. براي اطمينان بيشتر، گروهي از محققان 250 مرد مبتلا به بيماريهاي قلبي را برگزيدند و به بررسي و مقايسه اثر انگشت آنها پرداختند و در قسمتهايي خاص، حلقه هاي متفاوتي را مشاهده کردند. محققان دانشگاه پزشکي Ningxia در چين کشف کردند برخي عوامل در دوران بارداري ممکن است در نحوه شکلگيري اثر انگشت مؤثر باشند.
 
تشخيص سرطان براساس شکل اثر انگشت
در يک تحقيق، محققان اثر انگشت 300 خانم مبتلا به سرطان رحم  را با خانم هايي که سالم بودند بررسي و مقايسه کردند. نتايج به دست آمده در مجله اروپايي زنان و زايمان نيز منتشر شده است. براساس يافته هاي اين تحقيق، خانم هايي که اثر انگشتي آنها غيريکسان با حلقه هاي کمتر و قوس هاي بيشتري بود احتمال ابتلاي آنها به سرطان رحم بيشتر است. 
همچنين محققين دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز اين موضوع را براي خانم هايي که سرطان سينه داشتند مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و دريافتند که درصد زيادي قوس در اثر انگشت خانم هايي به سرطان سينه مبتلا شدهاند وجود دارد که نشاندهنده يک ويژگي خاص در بين بيماران مبتلا به اين نوع سرطان است. محققان همچنين عنوان کردند که با آناليز اثر انگشت ميتوان بهسرعت و با کمترين هزينه، بيماري شخص متقاضي را تشخيص داد.
طبق گزارش سال 2016 ميلادي، پزشکان بيمارستان دانشگاه زاگرب در کرواسي، در يک مطالعه ديگر، دريافتند که افرادي که مبتلا به سرطان غده هيپوفيز هستند داراي اثر انگشتي با لبه هاي کمتري در مناطق خاص هستند. همچنين اَلن دوهرتي، متخصص اورولوژيست مشاور و مدير باليني درمانگاه پروستات بيرمنگام انگلستان نيز اظهار داشت که اثر انگشت از نظر ژنتيکي تعيين ميشود و سرطان زماني ايجاد ميشود که نقايص ژنتيکي وجود داشته باشد، بنابراين تعجبآور نيست که پيوندهايي يکسان ممکن است وجود داشته باشند و همچنين اين احتمال وجود دارد که با بررسي اثر انگشت توسط پزشکان در سالهاي آينده بتوان به آساني بيماري ها را تشخيص داد.

تشخيص ديابت با بررسي اثر انگشت
ژنها و تاثيرات محيطي در توسعه ديابت دخيل هستند و محققان تفاوت هاي قابل توجهي در اثر انگشت در دست راست و چپ افراد مبتلا به ديابت نوع 1 و نوع 2 يافته اند.
محققان دانشگاه اوهايو در ايالات متحده در سال 2017 کشف کردهاند که اثر انگشت در دست چپ و راست يکسان نيست، اما تفاوتهاي چپ و راست بيشتر در افراد مبتلا به ديابت ديده ميشود. مطالعه آنها بين 300 نفر بود و دريافتند که با اين خطوط ميتوان خطر ابتلا به ديابت را پيشبيني کرد. آنها همچنين زمان شکل گيري اين بيماري در رحم را پيشبيني کردند که بين هفته هاي 14 تا 16 دوران حاملگي هستند. تيم دانشگاه اوهايو در حالحاضر در حال ايجاد يک برنامه تلفن همراه براي تشخيص بيماري ها توسط اثر انگشت هستند. 

zang3_214.jpg

ارتباط بيماري ديابت و اعتياد با اثر انگشت
اعتياد و ديابت از جمله بيماريهاي سيستماتيک هستند که بر پوست تأثير ميگذارند. کاهش کيفيـت زندگي در افراد معتاد را ميتوان به بهترين نحـو بـا بررسي بيماري هاي پوستي فرد درک کرد. چرا کـه اعتياد علاوه بـر اثرات تهديدکننده بر ارگانهاي داخلي از جمله قلب و ريه با تأثير بر پوست منجر بـه پيري زودرس پوست شده و درنهايت بـه کاهش کيفيت زندگي منجر ميشود. تحقيقـات نشـان ميدهند استعمال دخانيات سبب خشکي سطح پوست، ايجاد چينوچروک در پوست، نـازکشـدن پوست، تغيير رنگ پوست و ايجاد لکه هاي پوستي ميشود. همچنين مصرف دخانيات باعث انقبـاض عروق خوني زيـر پوست ميشود و ميزان خونرساني بـه پوست را کاهش ميدهد. افرادي که بيماري ديابت دارند، تعـادل قند خونشان از بين رفته است. اين سطح غيرطبيعي قند خون باعث عوارض مختلفي بر قسمتهاي مختلف بدن ميشود. پوست هم از اين بيماري در امان نيست. عدم کنترل قندخون، ميتواند موجب بيماري هايي نظير خارش، نازکشدن پوست، عفونت هاي قارچي و پيگمانته شدن و تغييـر رنگ آن شود. مشکلات پوستي از جمله خشکي پوست نيز يکي از عوارض شايع بيماري ديابت است.

zang5_214.jpg

تشخيص به موقع بيماري دندانها و لثه از روي اثر انگشت 
طي تحقيقاتي نشان داده شده که الگوهاي مشابهي در بين کودکاني که دندانهايشان مشکل دارد وجود دارد. براي اين مطالعه، محققان اثر انگشت 400 کودک 5 تا 12 ساله که دندانهايشان مشکل داشت را بررسي کردند. نتايج به دست آمده در اين تحقيق نشان داد که اثر انگشت اين کودکان داراي الگوهاي مشابهي هستند. 
 
تشخيص ام اس از روي اثر انگشت 
اين وضعيت از طريق آسيبرساندن به ميلين، پوشش محافظ در اعصاب ايجاد ميشود. اگر چه علت تاحدودي ناشناخته است ولي گمان ميرود که تغييرات زيادي در ده ها هزار ژن ايجاد ميشوند و همچنين عوامل محيطي از جمله کمبود ويتامين D ميتواند باعث اين وضعيت شود. در يک مطالعه در سال 2014، محققان 120 نفر را مقايسه کردند که برخي از آنها مبتلا به ام اس بودند و دريافتند که اثر انگشت اين مبتلايان داراي لبه هاي بيشتري است. همچنين مطالعه اي در ترکيه که در مجله Neuroscience چاپ شد نيز وجود حلقه هاي بيشتري در دست چپ بيماران ام اس را تأييد کرد.
 

zang4_214.jpg

ارتباط آسم و تغيير در اثر انگشت
به نظر ميرسد که ژن و محيطزيست در ايجاد آسم نقش داشته باشند. مطالعات گوناگون نشانه هايي بين اثر انگشت افرادي که به آسم مبتلا هستند و افرادي که به آن مبتلا نيستند را يافتند. در آخرين تحقيق که در سال 2016 در مجله IJHBR گزارش شده است عنوان شده که بيماران مبتلا به آسم داراي قوسها و شمار بيشتري از حلقه ها بودند.
 

تشخيص مشکل ناتواني جنسي از روي اثر انگشت فرد
گزارش مجله Nepal Medical College Journal در سال 2013 ميلادي نشان داد افرادي که ناتواني جنسي دارند نسبت به افرادي که اين مشکل را ندارند به تعداد قابل توجهي از اين حلقه ها در اثر انگشت خود دارند. علت علمي وجود دارد که هرگونه ويژگي ژنتيکي مشخص شده مانند اثر انگشت ميتواند با مسائلي مانند باروري افراد مرتبط باشد و تعداد حلقه هاي افرادي که نابارور هستند به ميزان قابل توجهي اندک است.

zang7_214.jpg

اثر انگشت و شناخت روحيات 
محققان آمريکايي اظهار کردند بدن انسان بسيار پيچيده تر از تصورات اوليه ماست و داراي سلولها، بافت ها و اندام هاي مختلفي است که همگي با يکديگر مرتبط هستند و شخصيت انسان از بين همه اين موارد درک ميشود. يکي از اين شگفتيها تعيين شخصيت از طريق اثر انگشت است. باتوجه به خطوط و منحني هاي انگشت، قادر به درک شخصيت افراد خواهيم بود. افراد داراي اثر انگشت حلقه اي و خميده افرادي فلسفي و منطقي هستند. آنان در يادآوري اطلاعات بهتر و همچنين فراگيران بزرگي هستند. در اين افراد نيمکره چپ مغز فعالتر است. افرادي که اثر انگشت هايي با خطوط منحني کمتر دارند، افرادي آرام، خوشحال، متين و آرامش دهنده هستند. آنان گرم و احساسي هستند و به ديگران کمک ميکنند. افراد با اثر انگشت چرخشي افرادي با خصوصيات دو گروه بالا هستند با اين تفاوت که آنان آتشين بوده و گاهي اوقات عصباني هستند البته اين افراد غيرقابل پيش بيني نيز هستند.

استفاده از اثر انگشت در تشخيص جنسيت
بهتازگي با استفاده از اثرانگشت ميتوان جنسيت افراد را حدس زد و اين امر در پيشگيري از بروز جنايات و بزه کاريها بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود. محققين از طريق اثر انگشت به کشفيات جالبي دست يافته اند. مجريان قانون به مدت طولاني بر استفاده از اثر انگشت به عنوان  ابزاري براي دستگيري مجرمان تکيه داشتند. اما براي اين روش شناسايي بايد سابقه و پيشينه ايي از هويت شخص وجود داشته باشد. بدون اين اطلاعات اين نشانه ها و علامت هاي به دست آمده و مشخص کارآمد نخواهند بود. به تازگي محققاني از دانشگاه آلباني درصدد هستند تا با يک روش جديد ترکيب شيميايي اثر انگشت را تجزيه و تحليل کنند تا جنسيت صاحب آن اثر انگشت مشخص شود. اين روش مقدار اسيد آمينه در DNA اثر انگشت باقي مانده از فرد را تجزيه و تحليل ميکند. بنابر يافته هاي دکتر هَلامِک استاد شيمي و همکارانش که در مجله تجزيه شيمي  بهچاپ رسيده، ازطريق عرق باقيمانده تغييرات ظريف در محتواي اسيد آمينه بين زن و مرد تجزيه و تحليل ميشود. به ويژه آنها اشاره داشتند که زنان نسبت به مردان معمولاً دوبرابر بيشتر اسيدآمينه از خود باقي ميگذارند. اين روش به عنوان جايگزيني براي تکنيکهاي مرسوم تشخيص هويت به کار گرفته نميشود. اما گروه تحقيقاتي  دکتر هَلامِک معتقد است که استفاده از اين روش ميتواند در مواردي که آثار به جاي مانده در معرض خطر از بينرفتن هستند موثر باشد و بهعنوان راهي براي جلوگيري از جنايات بالقوه و پنهاني مفيد باشد. درحال حاضر، محققان در تلاش هستند تا در روشهاي تشخيص هويت از طريق اثر انگشت پيشرفت هايي حاصل کنند و اميدوارند روشهاي مشابهي که قانوني نيز هستند را بررسي کنند.

ارتباط فشار خون با اثر انگشت
پرفشاري خون يکي از معضلات مهم بهداشتي و درماني جوامع انساني است. اين مشکل شايع و فاقد علامت که به آساني قابل شناسايي و درمان است در صورت عدم درمان منجر به ايجاد عوارضي کشنده ميشود. بيماري پرفشاري خون اساسي پديدهاي است که متأثر از زمينه توارثي هر فرد است. در مطالعات گوناگون ثابت شده است که افزايش فشار خون موجب اثرات سوء بر ارگانهاي مختلف بدن ميشود. نميتوان حد بالاي خطري براي پرفشاري خون در نظر گرفت که بالاتر از آن حد براي همه افراد خطرناک باشد. از طرفي پرفشاري خون در يک فرد تحت الشعاع عوامل متفاوتي از قبيل استرس هاي رواني، فعاليتهاي فيزيکي و مسائل ناشناخته ديگري قرار ميگيرد. همه اينها تعيين فشار خود فرد و متعاقب آن تشخيص پرفشاري خون و پيشبيني عوارض آن را دشوار و پيچيده ميکند. حدس و تشخيص پرفشاري خون براي يک فرد هنگامي گذاشته ميشود که فشار خون فرد چندين مرتبه و براي چند هفته اندازهگيري و ميانگين آن برآورد شود. به طورمعمول در کلينيک، 95% بالغين بين 65-18 سال که دچار پرفشاري خون هستند، علت مشخصي براي پرفشاري خون ندارند که به اين پرفشاري خون، فشار خون اساسي ميگويند. بر اساس افزايش نسبي خطرات ناشي از پرفشاري خون ميتوان آنرا اين طور تعريف کرد که سطوح متوسط مداوم و پايدار از فشار خون بالاي 90/140 ميليمتر جيوه در افراد بالغ به عنوان فشار خون بالا در نظر گرفته ميشود. با توجه به اثرات گسترده فشار خون بالا بر ارگان هاي مختلف بدن و عوارض گوناگون آن و با توجه به اينکه اين بيماري فاقد علامت است و بسياري از افراد از ابتلا به آن بي اطلاع هستند، با تعيين نوع اثر انگشت و ارتباط آن با پرفشاري خون ميتوان در جهت تشخيص به موقع اين بيماري در افراد در معرض خطر اقدام لازم را انجام داد و افراد را معرفي و تحت درمان قرار داد.
درماتوگليفيک اصطلاحي است که اشکال خطوط برجسته پوست و مسائل مربوط به آن را توضيح ميدهد. در درماتوگليفيک خطوط برجسته اي وجود دارد چنانکه براي هر فرد تصوير يگانه و منحصر به فردي را ايجاد ميکند. اختلاف فردي اين خطوط در هفته 19-13 جنيني شکل ميگيرد و خطوط دستها قدري زودتر از پاها شکل ميگيرند. در هر دست انسان در آخرين بند هر انگشت يکي از سه شکل خطوط برجسته ديده ميشوند که عبارت اند از از گردبادي،کيسه اي و کماني شکل.

شکل کيس هاي به شکل کيسه هستند و اگر به طرف انگشت کوچک باز شوند آنها را «کيسهاي بازشونده به طرف انگشت کوچک يا لوپ اولنار» مينامند و اگر به طرف شست باز شوند «کيسهاي بازشونده به طرف شست يا لوپ راديال» خوانده ميشوند. اشکال کماني شکل، اشکالي هستند که مانند کمان از يک طرف به طرف ديگر انگشت ادامه دارند. اشکال کيس هاي شايعترين انواع خطوط هستند که حدود 70% اشکال انگشتي را شامل ميشوند درصورتي که گردبادي 25% و کماني ها فقط 5% را شامل ميشوند.
مطالعه درماتوگليفيک به آساني و به وسيله چاپ اثر انگشت روي يک صفحه صورت ميگيرد. آسانترين روش، آغشته کردن پوست با جوهر چاپ و قراردادن آن روي لوح چاپ است. گزارش هاي گسترده اي درباره مطالعات خطوط پوستي در بيماريهايي مانند اختلالات روان، جنون جواني، صرع، جذام و غيره انجام شده است و نشان داده شده که برخي از اشکال خطوط پوستي در اين بيماريها شايعترند. در سال 1939 تامپسون و همکارانش مطالعاتي درباره ارتباط خطوط پوستي با سندرم داون انجام دادند و نقش عوامل ژنتيکي را در اين بين موثر دانستند. مطالعه ديگري رابطه بين بيماري هاي قلبي و نوع اثر انگشت را ثابت ميکند. باتوجه به زيربناي ژنتيکي فرد در رابطه با فشار خون و نوع خطوط انگشتان، دانشمندان درماتوگليفيک را به عنوان يک روش غيرتهاجمي و معياري جهت جداکردن افراد مستعد به فشار خون بالا و پيگيري وضعيت اشخاصي که در خانواده هاي پرخطر هستند پيشنهاد ميکنند. با اثبات رابطه پرفشاري خون با نوع اثر انگشت، ميتوان استعداد به پرفشاري خون را در افراد مختلف پيشبيني کرد. بنابراين با توجه به شيوع بالاي پرفشاري خون در جوامع مختلف (از 41 تا 61 درصد) با تعيين اثر انگشت و ارتباط آن با پرفشاري خون ميتوان در جهت تشخيص به موقع اين اختلال در افراد مستعد اقدام کرد.
ميزان بروز عارضه پرفشاري خون در افراد نقاط مختلف جهان با فراواني خطوط انگشتان مرتبط است هرچند که در نژادهاي مختلف، فراواني انواع اشکال اثر انگشت با يکديگر متفاوت است. براي مثال در استراليا نوع گردبادي 7/52%، کيسهاي ۴۶% و کماني 4/1% و در انگلستان کيس هاي 70% گردبادي 25% و کماني ۵% بوده است. باتوجه به اين تحقيق که روي نژاد ايراني انجام شد اثر انگشت گردبادي و کماني در گروه فشار خوني بيشتر از افراد عادي است و لذا ميتوان حتي الامکان افرادي که اثر انگشت گردبادي و کماني در ده انگشت آنها غالب است را شناسايي کرده و آموزش داد و از عوامل تشديدکننده و مؤثر بر ايجاد فشار خون مطلع ساخت. باکمک اين روش ميتوان از ميزان بروز پرفشاري خون پيشگيري کرد و حداقل زمان بروز آن را به تأخير انداخت.

منابع
[1] http://medri.co.ir
[2] http://isna.ir
[3] https://hidoctor.ir
[4] https://www.redorbit.com
[5] احمد شباني زاده، محمدرضا رحماني، علي انصاري جابري، محمد کاظمي عرب آبادي، بررسي ارتباط انواع مختلف اثر انگشت و فشار خون در بيماران مبتلا و غير مبتلا به فشار خون بستري در بيمارستان، مجله علمي پزشکي قانوني،  پاييز 1385، دوره 12، شماره 3، صفحه143-139.
[6] سعيده يوسف زاده، مرتضي زاهدي، ارتباط بيماري ديابت و اعتياد با اثر انگشت، مجله علوم پزشکي رازي دوره 20، شماره 115، دي 1392.

 مطالب متنوع حوزه سلامت و بهداشت فردی  درکانال تلگرام واینستاگرام پزشکنا                                                          
 
 

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن